Andrzej Raźny

2. Andrzej Raźny (Mosina)

mam 57 lat, jestem pracownikiem bankowym, mającym wieloletnie doświadczenie w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin. Wiele lat byłem członkiem Zarządu Osiedla Nowe Krosno. Obecnie jestem radnym Rady Miejskiej
w Mosinie, wiceprzewodniczącym Komisji Statutowej, oraz członkiem trzech komisji:

        Inwestycji Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

         Oświaty Edukacji Kultury i Sportu

         Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Wielokrotnie zgłaszałem wnioski dotyczące poprawy życia mieszkańców całej Gminy a  szczególnie mojego osiedla. Ze spraw dotyczących Gminy  wiele pracy włożyłem w poprawę bazy szkolnej (budowa szkół –  Krosinko, Czapury), budowę basenu pływackiego, budowę obwodnicy – Czerwonka. W przyszłości zabiegał będę o budowę nowych ulic, ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż kanału Mosińskiego, rozwój bazy aktywnego wypoczynku. Jako radny Rady Miejskiej w Mosinie, czuję się odpowiedzialny za działania na moim osiedlu –  Osiedlu Nowe Krosno. Za inwestycję szczególnej wagi uważam budowę zbiornika wód opadowych oraz budowę świetlicy osiedlowej. Dziś już wiadomo, że zbiornik  bez którego nie zostanie wybudowana żadna ulica osiedlowa, uzyskał pozwolenie budowlane, a sprawa świetlicy jest na etapie opracowania koncepcji.  

Moje doświadczenie, pracowitość, wiedza merytoryczna jest potrzebna Gminie i dlatego kolejny raz ubiegam się o mandat radnego Rady Miejskiej w Mosinie.